FANDOM


 Template:Db-g7

ShiroTsukino
Shiro Tsukino

NAME INTERPRETATION:
Shiro:meaning White. Tsukino: meaning moon.
TYPE: UTAU
MODEL: None
GENDER Male VOICE RANGE E3`B4 RELATED
CHARACTERS:
Aiko Tsukino (Best friend) Asari Tsukino (Sister
AGE 11 GENRE pop HOMEPAGE http://animefreaknikki.deviantart.com/
WEIGHT 50ibs CHARACTER ITEM heart shaped locket CREATOR AnimeFreakNikki
HEIGHT unkown VOICE SOURCE AnimeFreakNikki/Niko-P PICTURE LINK LIST http://sta.sh/02cfnf2oq91e
BIRTHDAY may/30/2003 LIKES Heavy Metal, singing, and cross-dressing

Gender equality

MEDIA LIST Not available
RELEASE DATE 10/16/2014 DISLIKES being alone. Discrimination. SIGNATURE SONG Epilogue
ADDITIONAL INFO: Shiro Tsukino is a male cross-dresser,

and he does this to stop people judging him for his actions.

Voicebanks 

As of 5/2/15, Tsukino ACT2 and Fluffy append have been released!

Fluffy Append: http://sta.sh/02qh1w5p0ox

ACT2: http://sta.sh/01cjrltnr2mq

Shiro's act 1 voicebank has just been released as of 10/17/2014

Shiro/ACT1: http://www.mediafire.com/download/0d3zx1gqs72mj12/Shiro.zip                                                                                                               Preview:

 

Pass: Candy 

The UTAUloid Shiro Tsukino has been discontinued. 

Panda Hero Shiro Demo03:17

Panda Hero Shiro Demo

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.