Wikia

UTAU wiki

Yuki yosei

6,067pages on
this wiki
Talk0
Yukiyosei

Yuki yosei

Yuki 

meaning: snow

Yosei

meaning: fairy

Likes

all things sweet

Around Wikia's network

Random Wiki